Isikuandmete töötlemine Jõhvi Gümnaasiumis

Jõhvi Gümnaasiumi (edaspidi: kooli) kui Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutuse tegevus on avalik. Tegevuse käigus töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave kooli isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Alljärgnev teave ei hõlma:

 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool.

Õpilaste andmete töötlemine
Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on seadusega ette nähtud ning vajalik õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks ja koolielu paremaks toimimiseks. Õpilastega seotud dokumentatsioonile on seatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Dokumente väljastatakse ainult asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida. Kuni 13aastase õpilase andmeid töödeldakse vanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel. Nõusolek küsitakse andmete töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:

 • õpilase hinnete teatamine elektrooniliselt kooli õppeinfosüsteemi kaudu;
 • õpilase tunnustamine kooli veebilehel, õppeinfosüsteemis või meediakanalites;
 • õpilase kajastamine kooli sündmusi jäädvustavates audiovisuaalsetes materjalides ja nende avalikustamine kooli veebilehel või meediakanalites.

Isikuandmete töötlemine avalduse, taotluse ja muu dokumendi alusel
Teie isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on lubatud õigusaktidega ja on vajalik teie esitatud dokumendi menetlemiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt registreeritakse kirjavahetuse andmed dokumendiregistris. Juhul, kui teie saadetud kiri sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, määratakse sellele registrisse kandmisel juurdepääsupiirang. Eraisikust kirjasaatja või -saaja nime ja kirja sisu ei avalikustata. Samuti ei märgita dokumendi avalikus vaates pealkirja selliselt, et selle järgi saaks pöörduja tuvastada.
Kui soovitakse juurdepääsupiiranguga kirjavahetusega tutvuda ja esitatakse selleks teabenõude, vaadatakse koolis kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Väljastatavale dokumendile ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu e-posti aadress, postiaadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab gümnaasium viis aastat. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.

Viited:

Vabale ametikohale kandideerimine
Tööle kandideerimisel töödeldakse isiku esitatud isikuandmeid, et hinnata isiku sobivust vastavale ametikohale.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad.
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. Laekunud avaldusi hoitakse ja säilitatakse vastavalt kooli dokumentide loetelus kehtestatule (6 kuud).

Kandideerija isikuandmed kogunevad kandideerimisnõuetest tulenevate dokumentide esitamisel, sealjuures:

 • lähtutakse kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud õiguse enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et gümnaasium nende poole teabe saamiseks pöördub;
 • on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid on kool tema kohta kogunud, kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
 • ei avaldata teiste kandidaatide andmeid;
 • säilitatakse mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid 6 kuud
 • on kandidaatide andmed juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 • kui kandidaat ei osutunud valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid kandidaadi kirjalikul nõusolekul.

Kooli veebilehe külastamine
Kooli veebilehe külastamisel salvestatakse teie kasutatava arvuti internetiaadress (IP-aadress), veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ning külastamise aeg ja kestus (kellaaeg, kuupäev, aasta, külastatav veebilehe osa). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal kooli veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Jõhvi Gümnaasiumi veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust või täiendavat sisu. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Suhtlusvõrgustiku Facebook kasutamine
Kooli Facebooki lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused:

 • lehekülg on kõigile nähtav;
 • isikute postitused vaadatakse enne leheküljel avaldamist üle;
 • töökeeleks on eesti keel;
 • rakendatakse postitaja sõnumi sisu automaatse filtreerimise seadistust (st Facebook tõkestab automaatselt üldteada solvavaid väljendeid sisaldavate postituste avaldamise (seadistus Profanity Filter – keskmine));
 • kõigil on võimalik viidata kooli Facebooki leheküljele ja selle avalikule sisule (tag’imine).
  Facebooki kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Facebooki andmepoliitikast ja küpsiseid puudutavatest eeskirjadest.

Andmete säilitamine
Säilitame teie andmeid kas:

 • dokumendi säilitustähtaja möödumiseni või
 • nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
 • seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

Arhiiviväärtuseta andmeid töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed antakse säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning üleantud andmete töötlemine lõpetatakse.

Seoses andmete töötlemisega on teil õigus:

 • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kool teie kohta kogunud ja kuidas neid töödeldakse. Teabe saamiseks tuleb koolile esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus;
 • nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 • nõuda oma andmete kustutamist või piiramist, kui isikuandmete töötlemiseks ei ole (enam) õiguslikku alust;
 • kooli otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada koolile vaie või pöörduda halduskohtusse.

Muu info
Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selleks on seaduslik alus või kui seda on vaja teile õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks (nt õppeinfosüsteem, kooliõe teenuse osutaja, spordihalli teenuste osutaja kehalise kasvatuse programmi läbimiseks).

---

Koolitervishoid, õpilaste vaktsineerimise ja testimise nõusolekuvormid

Jõhvi Gümnaasiumis osutab tervishoiuteenust (kooliõe teenust) Corrigo OÜ.

Õpilaste tervist puudutavaid andmeid (ehk eriliigilisi isikuandmeid) töötleb kooliõde, andmed kannab kooliõde õpilase tervisekaardile.
Koolitervishoiuteenuse kohta loe lähemalt: SIITlink opens on new page 

* Lapse vaktsineerimiseks koolis küsib lapsevanemalt nõusoleku kooli tervishoiuteenuse osutaja (kooliõde). Täidetud nõusolekuvormi tagastab vanem kooliõele. Ainult kooliõel on õigus töödelda nõusolekuvormis sisalduvaid isikuandmeid vaktsineerimise läbiviimiseks ja dokumenteerimiseks.

* Testimise nõusolekuvormis küsitakse lapsevanema nõusolek lapse antigeeni-RTD kiirtestiga testimiseks koolikeskkonnas. Kui lähikontakt toimus koolikeskkonnas, korraldab õpilasele kiirtestimise kooliõde (professionaalsete või enesetestimiseks mõeldud kiirtestidega). Alaealise õpilase kiirtestimiseks tuleb küsida nõusolek lapsevanemalt. Nõusoleku küsib kooliõde. Nõusolekuvormis sisalduvaid isikuandmeid võib kooliõde töödelda ainult õpilase kiirtestimise korraldamiseks ja neid säilitatakse kuni jooksva õppeaasta lõpuni. Kui vanem nõusolekuvormi ei täida, siis ei saa last testida. Kui vanem annab lapse testimiseks nõusoleku, kehtib nõusolek lapse igakordseks kiirtestimiseks käesoleval õppeaastal. Vanemal on õigus lapse testimiseks antud nõusolek tagasi võtta.
Kui kooliõde testib õpilast professionaalse kiirtestiga, siis on tegemist tervishoiuteenuse osutamisega ning nõusoleku küsimise ja andmete töötlemise õiguslik alus on VÕS § 766 lg 3 ja 769.


Küsimuste korral pöörduda:

kool@johvig.ee
392 9720

 

Avaldatud 16.01.2019. Viimati muudetud 21.09.2023.