Üldised dokumendid

RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020link opens on new page Gümnaasiumi riiklik õppekavalink opens on new page
Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduslink opens on new page
  Jõhvi Gümnaasiumi põhimääruslink opens on new page
   
 

Valimiste hea tava (HTM 2023)link opens on new pageHTM 2023)">

 
KOHALIKU TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Jõhvi valla arengukavalink opens on new page
 
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Üldised

Jõhvi Gümnaasiumi arengukava 2018-2021 / kehtetu

Jõhvi Gümnaasiumi arengukava 2023-2026

Kooli kodukord, üldosalink opens on new page (kehtib alates 01.09.2023)
Lisa 1 Distantsõppe korraldus
Lisa 2 Tunnustamise kordlink opens on new page 
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kordlink opens on new page
Isikuandmete töötlemine Jõhvi Gümnaasiumislink opens on new page
   
Õppetöö Jõhvi Gümnaasiumi päevakava

Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosalink opens on new page (kehtib alates 01.09.2023)
Ainekavad kättesaadavad e-päevikuslink opens on new page TERAs

Üldine hindamisjuhendlink opens on new page (kehtib alates 01.09.2023)

Ainekursuste hindamisjuhendid
kättesaadavad e-päevikuslink opens on new page TERAs

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde juhendlink opens on new page
kättesaadav e-päevikuslink opens on new page TERAs ja Moodles

Kirjalike tööde vormistamise juhend
kättesaadav e-päevikuslink opens on new page TERAs

Taotlus õppetööst vabastamiseks
kättesaadav e-päevikuslink opens on new page TERAs

Avaldus, kooliväliste õpingute arvestamiseks kooli õppekava osana 
kättesaadav e-päevikuslink opens on new page TERAs
   
Toetused Majutuskulude hüvitamise kord
Sõidukulude hüvitamise kord
   
Muu dokumentatsioon Töötasujuhend

Õppejuhi, õppearendusjuhi, tugispetsialistide ning
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Hankekord

2024. aastal kool hankeid ei korralda.

Dokumendiregisterlink opens on new page (alates 01.09.2021)

Dokumendiregisterlink opens on new page (kuni 31.08.2021)

Jõhvi Gümnaasiumi teenuste osutamise kord ja hinnakiri (kool ei osuta tasulisi teenuseid)
Lõputunnistuse info

Kooli lõpetamist tõendab lõputunnistus koos hinnetelehega (originaal väljastatakse lõpuaktusel).

Mida teha, kui lõputunnistus on kadunud või ei ole vajalikul hetkel kättesaadav?

EHISesse on kantud Eesti õppeasutuste üld-, kutse- ja kõrghariduse lõpetamise andmed alates 2004. aastast ning neid andmeid on kasutajatel võimalik haridusportaalist www.edu.eelink opens on new page e-tõendina alla laadida. Haridusportaalis lisatakse e-tõendile digitempel, mis kinnitab, et tõendi on väljastanud Haridus- ja Teadusministeerium ning andmed tõendil on autentsed ja pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist. Seega saab e-tõendit kasutada oma kvalifikatsiooni tõendamiseks õppima ja tööle kandideerimisel. 
E-tõendi genereerimine on tasuta.

Kuidas taotleda duplikaati?

Duplikaadi taotlemine ja väljastamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määrusele nr 113 Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormidlink opens on new page § 17-20

Duplikaadi taotlemine on tasuline.
Duplikaadi väljastamisel tunnistatakse originaaltunnistus kehtetuks.

Taotlus (vt nõudeid § 17) tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-postile: kool@johvig.ee

Taotlus peab sisaldama:
- taotleja isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-post
- lõpetamise aasta (ja nimemuutuse korral tolleaegne nimi)
- taotluse esitamise põhjus (vt § 17):
a) § 17 lg 1 p 1 algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
b) § 17 lg 1 p 2 tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus; 
c) § 17 lg 1 p 21 algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood;
d) § 17 lg 1 p 3 algdokument on hävinud,
e) § 17 lg 1 p 3 algdokument on kadunud
f) § 17 lg 1 p 3 algdokument on ära varastatud;
g) § 17 lg 1 p 4 algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.

Info kodulehel oleva avaliku teabe kohta:
juhiabi tel 39 29 720; kool@johvig.ee


 


 

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 04.03.2024.