Koostöös teadusmahukate ettevõtetega Spinner Programmi lõimimine ja piloteerimine ettevõtlusõppe moodulina Ida-Virumaa koolides

Loomise kuupäev 19.06.2019

Jõhvi Gümnaasiumi ettevõtlusmooduli õpilased läbisid 2018/2019 õa-l Spinner Programmi. See on ettevõtluspraktika programm tehnoloogiaettevõtetes, mille keskmes on ettevõtlikkuse ja digipädevuste parandamine. Need on oskused, mis suurendavad oluliselt noorte piirkonna konkurentsivõimet.


Jõhvi Gümnaasium oli programmi partner, seeläbi oli võimalik testida programmi mõjusust ja sobivust ning töötada välja jätkusuutlikud koostöömudelid.


Ettevõtlusõpe on Eestis sageli väga teoreetiline, puuduvad head ja tugevad eeskujud, koostöö ettevõtetega on tihti formaalne. Ida-Virumaa piirkonna eripäraks on veel see, et ettevõtlusstruktuur on küllalt ühekülgne ja piirkonnas on vähe tugevaid tehnoloogiaettevõtteid, millest omakorda järeldub, et ka eeskujusid on vähe.  Spinner programmi partnerid on orienteeritud just suure lisandväärtuse loomisele teadmismahukas ettevõtluses ja programm ise seob kuut põhiväärtust: ettevõtlikkust, karjäärinõustamist, digipädevusi, inspiratsiooni, motivatsiooni ja integratsiooni.


Probleem, mida Spinneri sekkumine lahendas, on see, kuidas tuua Ida-Virumaa noored teadlike karjäärivalikute (erinevad valkonnad tehnoloogiasektoris), suurt lisandväärtust pakkuvate erialade ehk tulevikutöö ja eeskujude juurde, et anda neile vahetu praktiline kogemus ja kontaktid tehnoloogia tippettevõtetes, ehitada nii professionaalne side pikaajaliseks mentorluseks ja mõjuks ning sidustada noored dünaamilise startup-ökosüsteemiga Eestis. Programmi pikaajalisem eesmärk on ehitada läbi programmi tegevuste tehnoloogiateadlikku kogukonda programmis osalevatesse piirkondadesse ehk tuua majanduse kasvupotentsiaal nö Tallinnast-Tartust välja. Tehnoloogiapõhine töö on üks väheseid, mida on võimalik skaleerida väga väikese hulga inimestega ja see ei nõua ilmtingimata mahukat infraarendust, vaid teadlikke, kontaktide ja motivatsiooniga inimesi.


Eesmärk on elavdada kohalikku ettevõtluskeskkonda, ergutada õppima STEAM-aineid (eriti programmeerimist) ning tegema avatud koostööd. Vajadus tehnoloogiateadlike töötajate ja oskustega inimeste järele kasvab Eestis mõõtmatu kiirusega ja see on vajalik kogu Eesti majandusarengule.


Õpilased olid tublid ja pidasid vastu kõik teemaseminarid, inspiratsiooniõhtud, häkatonid ja praktika. Oleme uhked oma andekate noorte üle, kellel jätkub palju huvitavaid ideid. Edu edasi arenemisel ja arendamisel!

 

Marianne Kama

projektijuht

Viimati muudetud 20.06.2019.