Õppimisest Jõhvi Gümnaasiumis ja üleminekust eestikeelsele õppele

Loomise kuupäev 04.05.2019

Oleme eestikeelne kool, kus mitmekultuurilisus on üheks väärtuseks.

Elame erilises piirkonnas, kus kool peegeldab siinse ühiskonna mitmekultuurilisust. Teame, et see on väärtus, õpilastele võimaluseks ja hakkajamatele eeliseks.
Meie kool on teiseks koduks eestlastele, venelastele ja mitmest muust rahvusest inimesele, mistõttu on loodud igati soodsad tingimused ka mitmesuunaliseks keeleõppeks – õpilane, kes märkab ja soovib kõiki võimalusi ära kasutada, lahkub koolist korraliku keeleoskuspagasiga.

Kes on meie õpilane?

Meie kooli on oodatud õppima motiveeritud noored, kelle eesmärk on omandada gümnaasiumiharidus ning suunduda edasi õppima järgmisesse haridusastmesse. Meie kooli on oodatud õpilased olenemata sellest, kas õpilase tugevamaks küljeks on humanitaar- või reaalained, kas ta räägib kodus eesti või vene keelt, kas ta on lõpetanud eestikeelse või venekeelse põhikooli.

Koolis õpivad väga toredad ja ettevõtlikud õpilased ning meie eesmärk on neid ettevalmistada edasisteks õpinguteks. Soovime, et Ida-Virumaa noortel oleks hea stardiplatvorm kõrgkooliks, keelteoskus tööturule sisenemiseks, julgus unistuste elluviimiseks ning võimalused ja oskused heade valikute tegemiseks.

Mis keeles õpe toimub?

Sisseastujal on võimalik valida kahe õppekava vahel:
- 100% eestikeelne õpe – nii põhiaineid kui ka valikaineid õpitakse eesti keeles, lisaks  võõrkeelekursused;
- 80/20% eesti- ja venekeelne õpe – põhiaineid õpitakse valdavas enamuses eesti keeles ja üksikuid aineid vene keeles, lisaks võõrkeelekursused; valikaineid õpitakse eesti keeles.

Kooli eesmärkidest eestikeelse õppe pakkumisel venekeelse põhikooli lõpetajatele.

Kooli käivitamisel 2015. aastal, püstitas kooli meeskond ühe eesmärgina minna tulevikus üle ainult eestikeelsele õppele. Oleme tänulikud ka hoolekogule ja partneritele, kes on kooli sellel teel toetanud. Igal õppeaastal oleme väga tõsiselt kaalunud õpilaste valmisolekut selleks sammuks. Meie õpetajatel on nüüdseks juba aastatepikkune kogemus ainete õpetamisel eesti keeles muukeelsetele õpilastele. 
Siinkohal tuleb tunnustada vene põhikoolide õpetajate tööd ning keelteoskuste tähtsustamisel ka lastevanemate rolli. Vene õppekeelega põhikoolide lõpetajate eesti keele oskus on aasta-aastalt meie hinnangul paranenud. 

Tuleb rõhutada seda, et fikseeritud kuupäevalisest tähtajast olulisem on venekeelse põhihariduse omandanud õpilaste valmisolek selleks sammuks. Et neil oleks julgus ja enesekindlus õppima asuda gümnaasiumis 100% eestikeelsel õppekaval. Tugimeetmed hakkamasaamiseks on juba praegu tagatud. Oluline on põhikoolidele, õpilastele ja nende vanematele teadvustada eesmärke, mille poole meie kool püüdleb, ning kinnitada, et pakume motiveeritud ja õpihimulisele õpilasele igakülgset tuge. 
"Üheksa korda mõõda ja üks kord lõika" ehk lõplik otsus kuupäevaga sünnib koostöös põhikoolidega ning sõltub õpilaste reaalsest valmisolekust.

Raske õppustel, kerge lahingus!

Kui räägime neist õpilastest, kes tulevad venekeelsetest põhikoolidest, siis meie õpetajad on teinud ja teevad ka edaspidi tööd selle nimel, et need õpilased lahkuksid gümnaasiumist sellise eesti keele oskusega, mis võimaldab neil nii eestikeelses ülikoolis kui ka hiljem tööturul edukalt hakkama saada. Loodud on toetav keelekeskkond ning tagatud on abi keele- ja aineõppes.

Uuel õppeaastal avame neile õpilastele, kes on keelekümblusklassi või põhikoolis venekeelse õppekava lõpetanud, eraldi 100% eestikeelse õppega klassi, kus õpilastele on võrreldes tavapärase 100% eestikeelse klassiga tagatud näiteks intensiivsem eesti keele õpe ning vene keelt õpitakse emakeelena.  

Ning nii nagu eelnevatel aastatel - neile, kes ei ole veel valmis täielikult eestikeelsel õppekaval õppima, avatakse klassid, kus saab õppida üksikuid aineid vene keeles (80/20% eesti/venekeelne õppekava).

Meie 80/20% õppekava õpilased on öelnud, et gümnaasiumisse õppimaasumise esimesel aastal võib kehvema eesti keele oskusega õpilasel olla küll raske, aga iga raskus on ületatav ja võit seda magusam.

 

Ootame põhikoolide lõpetajaid Jõhvi Gümnaasiumisse õppima! 
 

 

 

Viimati muudetud 04.05.2019.