Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava

Õppima asumise tingimused:

- põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
- positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
- vähemalt rahuldavad 9. klassi kokkuvõtvad ja põhikooli lõputunnistuse hinded.

Vastuvõtukomisjon moodustab pingerea ja teeb otsuse tuginedes õpilase õppeedukusele, motivatsioonikirjale ja vestlusele.

Õpilasi võetakse vastu vabadele õppekohtadele.
Avatavate klasside arv 2019/20. õa-l:
- 2 x 100% eestikeelne (PK-s eestikeelsel õppekaval õppinutele)
- 1 x 100% eestikeelne (PK-s keelekümbluses õppinutele)
- 2 x 80/20% eesti/venekeelne (PK-s keelekümbluses või venekeelsel õppekaval õppinutele)

SAMM 1: kandidaadiks registreerumine 15.04.-09.06.2019

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Sisseastumissüsteem: 
https://sisseastumine.ee/johvi

Õpilane registreerib ennast kandidaadiks.
Registreerimisel tuleb lisada:

1) 9. klassi trimestri/semestrihinnete väljavõte
2) motivatsioonikirja, milles
- analüüsid ennast õppijana;
- selgitad isiklikke eesmärke;
- põhjendad kooli valikut.

SAMM 2: vestlus 17.-18.06.2019

Hiljemalt 11.06.2019 saadame registreerunud sisseastujale sisseastumiskeskkonna kaudu kutse vestlusele (teates on märgitud vestluse kuupäev ja kellaaeg).

Jõhvi Gümnaasiumi õpetajad vestlevad õpilaskandidaatidega, selgitamaks välja õppija huvid ja motiveerituse pühenduda gümnaasiumiõpingutele.
Sisseastuja võtab vestlusele kaasa isikut tõendava dokumendi.
Vestlus toimub eesti keeles.

SAMM 3: vastuvõtukomisjon moodustab pingerea ja saadab edukale kandidaadile kutse  

Vastuvõtukomisjon moodustab pingerea tuginedes hinnetelehel näidatud õppeedukusele, motivatsioonikirjale ning vestlusele.
Edukale kandidaadile edastab kool hiljemalt 19.06.2019 sisseastumiskeskkonna kaudu kutse esitama sisseastumisdokumente.
Kandidaadile, keda kooli vastu ei võeta, saadetakse hiljemalt 19.06.2019 sisseastumiskeskkonna kaudu eitav vastus.

SAMM 4: põhikooli lõpetamine
SAMM 5: sisseastumisdokumentide esitamine 19.-26.06.2019

Vastuvõtukomisjonilt kutse saanud tulevase õppija vanem esitab elektroonilisel teel sisseastumiskeskkonna kaudu sisseastumisdokumendid:
- 9. klassi klassitunnistus
- põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
- sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia
- B1-keeletaseme tunnistus (selle olemasolul)
- septembrikuu esimesel nädalal: tervisekaart

SAMM 6: õpilase vastuvõtmise kinnitamine 04.07.2019

Vastuvõtukomisjon kontrollib õpilase sisseastumisdokumendid üle, moodustub lõplik pingerida. Vastu võetakse õpilasi vastavalt pingereale ning õppekohtade arvule.  

Hiljemalt 04.07.2019 saadame õppijale, kes vastab õppima asumise tingimustele ja kes on korrektselt esitanud sisseastumisdokumendid, kinnituse kooli vastuvõtmise ehk õppekoha saamise kohta 2019/20. õppeaastast.

SAMM 7: õppima asumine  

JG10 klassi vastuvõetud õpilane jälgib infot kodulehel ja kooli FB-s koolialguse laagrisse registreerumise ning õppeaasta alguse kohta.
 

T-K 27.-28.08. kooliaasta alguse laager
E 02.09. õppeaasta ava-aktus