Õppetöö

Õppetöö korraldus

Õppekavad:
100% eestikeelne õppekava - võimalik valida põhikoolis eestikeelsel õppekaval õppinud õpilasel.
100% eestikeelne õppekava - võimalik valida keelekümbluse õppekaval või venekeelsel õppekaval õppinud õpilasel.
80/20% eesti/venekeelne -  võimalik valida põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilasel.

Loe artiklit Jõhvi Gümnaasiumis õppimisest ja üleminekust eestikeelsele õppele


Perioodõpeõppetöö toimub perioodõppena st aasta jaguneb viieks 7-nädalaseks perioodiks. Kooliaastas on 175 õppepäeva ehk 35 õppenädalat. Perioodi viimasel nädalal on kordamise tunnid ja arvestused, õpilased saavad tagasisidet ja kavandavad oma järgmise perioodi õpet.

Koolivaheajad: neid on aasta jooksul viis kogukestvusega vähemalt 12 nädalat. Suvine koolivaheaeg kestab vähemalt 8 järjestikust nädalat. 

Tunni pikkus ja tundide arvtund on 75 minutit pikk ja 21 tunnist moodustub üks kursus. Ühel koolipäeval on 3-5 tundi. 

Valikainete kursuste avamine sõltub õpilaste huvist, õpilasel on õigus teha ettepanekuid ainete lülitamiseks õppekavasse.
2016/2017 valikained 
2017/2018 valikained 
2018/2019 valikained
2019/2020 valikained

Keeleõpe: B2 keeleoskustasemel (põhikoolis õpitud esimene võõrkeel) on võimalik õppida eesti, vene ja inglise keelt, B1 keeleoskustasemel (põhikoolis teine võõrkeel) on võimalik õppida vene ja saksa keelt. Õpilaste piisava huvi korral pakume võimalust õppida prantsuse, soome ja hiina keelt.

Hindamine
Kursuse- ja kooliastmehinde andmisel õpitulemustele kasutatakse 5-palli süsteemi. Valikainete puhul võib kasutada õpitulemuste kajastamiseks ka arvestatud või mittearvestatud hinnangut. Õppeprotsessis kasutatakse õppimist toetava hindamise metoodikat. Väärtushoiakuid ja loovust väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende saavutatuse kohta õpilasele kirjeldavat tagasisidet.
Hindamise täpsem korraldus, õpilaste ja lastevanemate õpitulemustest teavitamise, hinnete ja hinnangute vaidlustamise ning järelvastamise ja järeltööde võimaldamise kord on sätestatud kooli kodukorras, üldhindamisjuhendis ja õppeaine hindamisjuhendis.


Lennud: 
JG10 - kõik 10ndad klassid
JG11 - kõik 11ndad klassid
JG12 - kõik 12ndad klassid
Igal lennul (JG10, JG11 ja JG12) on oma lennujuhendaja.