Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


VASTUVÕTT 2019/20. õa-ks on LÕPPENUD

Õpilaskandidaat esitab:

10. klassi vastuvõtmiseks:

I SAMM - õpilaskandidaadiks registreerumisel (18.04.-09.06.2019):

1) taotluse https://sisseastumine.ee/johvi 

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikirja, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut;

3) 9. klassi klassitunnistuse väljavõte (olemasolevate kokkuvõtvate hinnete väljavõte)

II SAMM - komisjoni otsusel vastuvõetavad õpilaskandidaadi vanem esitab (19.06.-26.06.2019):

1) taotluse https://sisseastumine.ee/johvi 

2) kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

3) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami (tunnistuse olemasolul);

4) kandidaadi 9. klassi klassitunnistuse koopia/väljavõte;

5) vormikohase lapsevanema nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;

6) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist (lennujuhendajale septembrikuu alguses);

7) vastuvõetud õpilased esitavad septembrikuu alguses Stuudiumis koos e-õpilaspileti taotlusega dokumendifoto.

 

11. või 12. klassi vastuvõtmiseks:

1) vormikohase taotluse koolis kohapeal;

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikirja, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut;

3) kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

4) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami (tunnistuse olemasolul);

5) kandidaadi 9. klassi klassitunnistuse koopia/väljavõte;

6) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta.

7) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

8) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist (lennujuhendajale septembrikuu alguses);

9) vastuvõetud õpilased esitavad septembrikuu alguses Stuudiumis koos e-õpilaspileti taotlusega dokumendifoto.

 

Õppeaasta keskel vastuvõtmiseks:

1) vormikohase taotluse koolis kohapeal;

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikirja, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut;

3) kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

4) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami;

5) kandidaadi 9. klassi klassitunnistuse koopia/väljavõte;

6) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta.

7) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

8) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (lennujuhendajale septembrikuu alguses).

9) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega.

10) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes Stuudiumis koos e-õpilaspileti taotlusega dokumendifoto.

 

 

 

VASTUVÕTT 2019/20. õa-ks on LÕPPENUD

Õpilaskandidaat esitab:

10. klassivastuvõtmiseks:

I SAMM - õpilaskandidaadiks registreerumisel (18.04.-09.06.2019):

1) taotluse https://sisseastumine.ee/johvi

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikirja, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut;

3) 9. klassi klassitunnistuse väljavõte (olemasolevate kokkuvõtvate hinnete väljavõte)

II SAMM - komisjoni otsusel vastuvõetavad õpilaskandidaadi vanemesitab (19.06.-26.06.2019):

1) taotluse https://sisseastumine.ee/johvi

2)

kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

3) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami (tunnistuse olemasolul);

4) kandidaadi 9. klassi klassitunnistuse koopia/väljavõte;

5) vormikohase lapsevanema nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;

6) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist (lennujuhendajale septembrikuu alguses);

7) vastuvõetud õpilased esitavad septembrikuu alguses Stuudiumis koos e-õpilaspileti taotlusega dokumendifoto.

11. või 12. klassivastuvõtmiseks:

1) vormikohase taotluse koolis kohapeal;

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikirja, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut;

3) kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

4) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami (tunnistuse olemasolul);

5) kandidaadi 9. klassi klassitunnistuse koopia/väljavõte;

6) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta.

7) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

8) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist (lennujuhendajale septembrikuu alguses);

9) vastuvõetud õpilased esitavad septembrikuu alguses Stuudiumis koos e-õpilaspileti taotlusega dokumendifoto.

Õppeaasta keskel vastuvõtmiseks:

1) vormikohase taotluse koolis kohapeal;

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikirja, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut;

3) kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

4) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami;

5) kandidaadi 9. klassi klassitunnistuse koopia/väljavõte;

6) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta.

7) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

8) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (lennujuhendajale septembrikuu alguses).

9) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistusevõi õpinguraamatu ning hinnetelehejooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega.

10) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes Stuudiumis koos e-õpilaspileti taotlusega dokumendifoto.