Meie koolist

Üldised dokumendid


RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 Gümnaasiumi riiklik õppekava
Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
  Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus
   
 

Valimiste hea tava (HTM 2023)

 
KOHALIKU TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Jõhvi valla arengukava
 
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Üldised Jõhvi Gümnaasiumi arengukava 2018-2021
Kooli kodukord (kehtib alates 01.09.2021)
Lisa 1 Distantsõppe korraldus
Lisa 2 Tunnustamise kord 
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Isikuandmete töötlemine Jõhvi Gümnaasiumis
   
Õppetöö Jõhvi Gümnaasiumi päevakava

Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa (kehtib alates 01.09.2020)
Ainekavad kättesaadavad e-päevikus TERAs

Üldine hindamisjuhend (kehtib alates 01.09.2021)

Ainekursuste hindamisjuhendid
kättesaadavad e-päevikus TERAs

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs ja Moodles

Kirjalike tööde vormistamise juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs

Taotlus õppetööst vabastamiseks
kättesaadav e-päevikus TERAs

Avaldus, kooliväliste õpingute arvestamiseks kooli õppekava osana 
kättesaadav e-päevikus TERAs
   
Toetused Majutuskulude hüvitamise kord
Sõidukulude hüvitamise kord
   
Muu dokumentatsioon Töötasujuhend

Õppejuhi, õppearendusjuhi, tugispetsialistide ning
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Hankekord

2023. aastal kool riigihankeid ei korralda.

Dokumendiregister (alates 01.09.2021)

Dokumendiregister (kuni 31.08.2021)

Jõhvi Gümnaasiumi teenuste osutamise kord ja hinnakiri (kool ei osuta tasulisi teenuseid)
Lõputunnistuse info

Kooli lõpetamist tõendab lõputunnistus koos hinnetelehega (originaal väljastatakse lõpuaktusel).

Mida teha, kui lõputunnistus on kadunud või ei ole vajalikul hetkel kättesaadav?

EHISesse on kantud Eesti õppeasutuste üld-, kutse- ja kõrghariduse lõpetamise andmed alates 2004. aastast ning neid andmeid on kasutajatel võimalik haridusportaalist www.edu.ee e-tõendina alla laadida. Haridusportaalis lisatakse e-tõendile digitempel, mis kinnitab, et tõendi on väljastanud Haridus- ja Teadusministeerium ning andmed tõendil on autentsed ja pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist. Seega saab e-tõendit kasutada oma kvalifikatsiooni tõendamiseks õppima ja tööle kandideerimisel. 
E-tõendi genereerimine on tasuta.

Kuidas taotleda duplikaati?

Duplikaadi taotlemine ja väljastamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määrusele nr 113 Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid § 17-20

Duplikaadi taotlemine on tasuline.
Duplikaadi väljastamisel tunnistatakse originaaltunnistus kehtetuks.

Taotlus (vt nõudeid § 17) tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-postile: kool@johvig.ee

Taotlus peab sisaldama:
- taotleja isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-post
- lõpetamise aasta (ja nimemuutuse korral tolleaegne nimi)
- taotluse esitamise põhjus (vt § 17):
a) § 17 lg 1 p 1 algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
b) § 17 lg 1 p 2 tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus; 
c) § 17 lg 1 p 21 algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood;
d) § 17 lg 1 p 3 algdokument on hävinud,
e) § 17 lg 1 p 3 algdokument on kadunud
f) § 17 lg 1 p 3 algdokument on ära varastatud;
g) § 17 lg 1 p 4 algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.

Info kodulehel oleva avaliku teabe kohta:
juhiabi tel 39 29 720; kool@johvig.ee


 


 

Info kodulehel oleva avaliku teabe kohta:
juhiabi tel 39 29 720; kool@johvig.ee


 


 

RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 Gümnaasiumi riiklik õppekava
Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
  Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus
   
 

Valimiste hea tava (HTM 2023)

 
KOHALIKU TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Jõhvi valla arengukava
 
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Üldised Jõhvi Gümnaasiumi arengukava 2018-2021
Kooli kodukord (kehtib alates 01.09.2021)
Lisa 1 Distantsõppe korraldus
Lisa 2 Tunnustamise kord 
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Isikuandmete töötlemine Jõhvi Gümnaasiumis
   
Õppetöö Jõhvi Gümnaasiumi päevakava

Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa (kehtib alates 01.09.2020)
Ainekavad kättesaadavad e-päevikus TERAs

Üldine hindamisjuhend (kehtib alates 01.09.2021)

Ainekursuste hindamisjuhendid
kättesaadavad e-päevikus TERAs

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs ja Moodles

Kirjalike tööde vormistamise juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs

Taotlus õppetööst vabastamiseks
kättesaadav e-päevikus TERAs

Avaldus, kooliväliste õpingute arvestamiseks kooli õppekava osana 
kättesaadav e-päevikus TERAs
   
Toetused Majutuskulude hüvitamise kord
Sõidukulude hüvitamise kord
   
Muu dokumentatsioon Töötasujuhend

Õppejuhi, õppearendusjuhi, tugispetsialistide ning
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Hankekord

2023. aastal kool riigihankeid ei korralda.

Dokumendiregister (alates 01.09.2021)

Dokumendiregister (kuni 31.08.2021)

Jõhvi Gümnaasiumi teenuste osutamise kord ja hinnakiri (kool ei osuta tasulisi teenuseid)
Lõputunnistuse info

Kooli lõpetamist tõendab lõputunnistus koos hinnetelehega (originaal väljastatakse lõpuaktusel).

Mida teha, kui lõputunnistus on kadunud või ei ole vajalikul hetkel kättesaadav?

EHISesse on kantud Eesti õppeasutuste üld-, kutse- ja kõrghariduse lõpetamise andmed alates 2004. aastast ning neid andmeid on kasutajatel võimalik haridusportaalist www.edu.ee e-tõendina alla laadida. Haridusportaalis lisatakse e-tõendile digitempel, mis kinnitab, et tõendi on väljastanud Haridus- ja Teadusministeerium ning andmed tõendil on autentsed ja pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist. Seega saab e-tõendit kasutada oma kvalifikatsiooni tõendamiseks õppima ja tööle kandideerimisel. 
E-tõendi genereerimine on tasuta.

Kuidas taotleda duplikaati?

Duplikaadi taotlemine ja väljastamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määrusele nr 113 Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid § 17-20

Duplikaadi taotlemine on tasuline.
Duplikaadi väljastamisel tunnistatakse originaaltunnistus kehtetuks.

Taotlus (vt nõudeid § 17) tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-postile: kool@johvig.ee

Taotlus peab sisaldama:
- taotleja isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-post
- lõpetamise aasta (ja nimemuutuse korral tolleaegne nimi)
- taotluse esitamise põhjus (vt § 17):
a) § 17 lg 1 p 1 algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
b) § 17 lg 1 p 2 tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus; 
c) § 17 lg 1 p 21 algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood;
d) § 17 lg 1 p 3 algdokument on hävinud,
e) § 17 lg 1 p 3 algdokument on kadunud
f) § 17 lg 1 p 3 algdokument on ära varastatud;
g) § 17 lg 1 p 4 algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.